GUIDER GAMESTA OPINNÄYTETYÖ haastattelussa Katariina Tiura

By 31/10/2018Guider Game
Katariina Tiuran teki opinnäytetyönsä Guider Gamen käytettävyystestausprosessin kehittämisestä. Lokakuun puolivälissä tietotekniikan insinööriksi valmistunut Katariina kertoo tutkimuksen tavoitteista, tuloksista, haasteista sekä omista tulevaisuudensuunnitelmistaan.

 

Mitä opinnäytteessä tutkittiin?
Opinnäytetyössä tutkittiin Guider Game -pelin kehitystyön varhaisessa vaiheessa toteutetun käytettävyystestauksen hyötyjä ja tarkasteltiin testausprosessin kehittämiskohteita. Vaikka käytettävyys on sovellus- ja pelinkehityksen avainelementti, aikataulu- ja budjettipaineista johtuen siihen kiinnitetään monesti huomiota vasta kehitystyön loppumetreillä. Yleisesti suositeltu käytäntö alalla on, että todelliset käyttäjät otettaisiin mukaan kehitystyöhön jo alussa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, toiko aikaisessa vaiheessa tehty testaus todella kehitystyöhön ja peliin merkittävää hyötyä.

Mitä tutkimuksessa selvisi?
Työtä varten seurattiin pelin kahta ensimmäistä käytettävyystestauskierrosta keväällä ja kesällä 2018. Lisäksi haastateltiin pelin parissa työskennelleitä kehittäjiä. Ensimmäisen testauskierroksen tulosten perusteella peliä ja käytettävyystestausprosessia kehitettiin eteenpäin. Toisella kierroksella huomioitiin erityisesti peliin testaushavaintojen perusteella tehtyjen muutoksien vaikutus käytettävyyteen. Molempien kierrosten jälkeen tulokset koottiin yhteen ja esitettiin kehitysehdotusten kanssa pelinkehitystiimille.

Työn johtopäätöksenä todettiin, että Guider Gamen käytettävyystestauksen perusteella pelinkehityksen varhaisessa vaiheessa toteutettu käytettävyystestaus hyödytti tuotettavaa peliä merkittävästi. Kehittäjät arvostivat testauksista saatua palautetta ja tehdyt havainnot pyrittiin ottamaan mahdollisimman hyvin huomioon pelin kehittämisessä. Käytettävyystestausprosessia pyrittiin kehittämään opitun perusteella edelleen, sillä testausten on tarkoitus jatkua sykleittäin myös työn julkaisemisen jälkeen. Jatkokehitystä varten työssä listattiin kehitysehdotuksia tuleviin testauksiin.

Minkälaisia haasteita opinnäytetyön tekemisessä oli?
Pelin käytettävyystestaaminen oli todella mielenkiintoista. Oli innostavaa käydä tekemässä testauksia, joissa pelaajat uppoutuivat peliin, kertoivat mielipiteitään ja kyselivät kiinnostuneena julkaisuajankohdasta. Suurimmat haasteet liittyivät odotetusti kielimuuriin: kaikkien testaajien kanssa ei löydetty sellaista yhteistä kieltä, jolla peliä olisi pystynyt analysoimaan tarkemmin. Haastattelijana piti välttää kaikin keinoin vastauksien ohjaamista mihinkään tiettyyn suuntaan, mutta toisaalta peliin liittyviä kysymyksiä piti pystyä esittämään monin eri sanoin. Testaajien haastatteleminen vaati haastattelijalta kärsivällisyyttä ja sinnikkyyttä yhteisten sanojen löytämiseksi ja yhteisymmärryksen varmistamiseksi.

Miksi juuri Guider Game valikoitui tutkimuskohteeksi?
Työskentelin Turun ammattikorkeakoulun projektioppimisympäristö the FIRMAssa opiskelijaprojektipäällikkönä alkuvuodesta 2018, jolloin Guider Gamen testausprojekti aloitettiin. Olin tehnyt aiemminkin käytettävyystestauksia, joten lähdin mukaan projektiin mielelläni. Myöhemmin keväällä alkoi olla ajankohtaista miettiä opinnäytetyön aihetta, ja halusin liittää sen testaukseen ja laatuun. Guider Gamen testaukset olivat sujuneet hyvin ja nivoutuneet luonnolliseksi osaksi pelinkehitystyötä. Tuntui mielekkäältä tehdä opinnäytetyö, jonka tuloksia pystyttäisiin hyödyntämään jatkossakin ja jonka kautta voisin olla mukana pelin testausprosessin jatkuvassa parantamisessa.

Mitä seuraavaksi?
Valmistuin lokakuun puolivälissä tietotekniikan insinööriksi, joten opiskelut ovat toistaiseksi ohi. Aloitin jo maaliskuussa kokopäivätöissä CGI:llä, jossa jatkan myös valmistumisen jälkeen. Tulevaisuudessa suunnitelmissa on jossakin sopivassa kohtaa hakeutua tekniikan alan maisterikoulutukseen ja jatkaa opintoja korkeammalla asteella töiden ohella. Vähän aikaa aion kuitenkin keskittyä pelkästään työntekoon ja nauttia illoista ja viikonlopuista, joihin ei kuulu koulutehtävien tekemistä.

Guider Game -tiimi kiittää Katariinaa hienosta opinnäytetyöstä! Työ tarjoaa konkreettisia kehitysehdotuksia testausprosessin parantamiseksi, ja ehdotukset tullaan ottamaan hankkeessa huomioon tulevilla testauskierroksilla.

Katariinan opinnäytetyön voi käydä lukemassa täältä: http://www.theseus.fi/handle/10024/153224?fbclid=IwAR2XOVJ_sUxhgGVFPjvh4f4p1fICsibmsbt7qyHDhr0J6vcmE4hcxSo8xDU